Regulacja dla działalności prasowej i audio-wizualnej na terenie Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Galewie

 

 

WSTĘP

Rozwój współczesnych środków społecznego komunikowania i technologiczne poszerzanie zakresu różnych sposobów komunikacji domaga się, w oparciu o dokumenty Papieskiej Rady do spraw Komunikacji Społecznej, zrewidowania i uaktualnienia sytuacji prawno-organizacyjnej przez wydanie niniejszej Regulacji, właściwej dla działalności prasowej i audio-wizualnej dla Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Galewie.

REGULACJE

1. Niniejsza Regulacja odnosi się do wszystkich programów telewizyjnych realizowanych "na żywo" lub nagrywanych, kinematografii, fotografii, radia i innych sposobów rejestrowania materiałów przeznaczonych do publicznego informowania przez jakiekolwiek osoby fizyczne bądź prawne w zakresie odnoszącym się do:

a/ życia religijnego oraz społeczno-kulturalnych uroczystości mających miejsce w sanktuarium galewskim,

b/ udziału wszystkich osób jako przedstawicieli Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Galewie,

c/ oraz miejsc, zabytkowych budynków i dzieł sztuki, które znajdują się na terenie Sanktuarium.

2. Wszystkie programy, które posiadają osobną i bezpośrednią autoryzację wydaną przez Kustosza Sanktuarium, nie stanowią przedmiotu normowania przepisami niniejszej Regulacji.

3. Wydawanie pozwoleń dla różnych podmiotów medialnych, prawnych lub osób zainteresowanych działalnością medialną zostaje uszczegółowione osobnymi przepisami zatwierdzonymi przez Kustosza Sanktuarium, jak np.
"Zasady udziału dziennikarzy w uroczystościach w Galewie" i "Akredytacje dla dziennikarzy i ekip radiowo-telewizyjnych oraz zawodowych fotografów"

4. Przypomina się, że w składanym do Biura Prasowego SPP w Galewie stosownym podaniu o właściwe zezwolenie Kustosza Sanktuarium, winno być szczegółowo podane co następuje:

a/ dokładna lista osób, miejsc oraz daty uroczystości, w których zamierzacie Państwo uczestniczyć,

b/ charakter produkcji - jeśli jest to dokument, wraz z podaniem winna być przedstawiona kopia scenariusza, jeśli jest to telewizyjna lub multimedialna produkcja, koniecznym jest szczegółowe przedstawienie zamierzonego tematu i jego późniejszego zastosowania, jeśli jest to produkcja muzyczna, winien zostać przedstawiony tekst utworu,

c/ opis przewidywanego wykorzystania nagranych materiałów audio-wizualnych,

d/ precyzyjna informacja odnośnie personelu i sprzętu wykorzystywanego dla realizacji zamierzonej produkcji. W żadnym wypadku nie jest możliwe występowanie o uzyskanie zgody Kustosza Sanktuarium na wykorzystanie liturgii w celach realizacji produkcji science-fiction lub z udziałem gry aktorów.


5. Biuro Prasowe Sanktuarium, wypełniając właściwe sobie cele i zadania:

a/ przyjmuje podania i poddaje wstępnej ocenie możliwość ich realizacji,

b/ weryfikuje zasadność i zgodność treści przedstawionych w podaniu z celami i charakterem działań medialnych Sanktuarium,

c/ w przypadkach szczególnej wagi informuje o wszystkich zamierzeniach medialnych bezpośrednio Kustosza, realizując ściśle wytyczne w zakresie odniesienia się co do treści rozpatrywanego podania, jak i samej realizacji konkretnego przedsięwzięcia,

d/ w szczególnych przypadkach współpracy z nadawcami radiowo-telewizyjnymi, jak bezpośrednie transmisje z uroczystości galewskich, liturgii Mszy św. ze Szczytu, Kaplicy, czy Świątyni, informuje wszystkich odpowiedzialnych za porządek liturgiczny w sanktuarium o podjętych zamierzeniach medialnych,

e/ w przypadkach innych niż nagrywanie lub filmowanie dla celów objętych polskim prawem prasowym i autorskim lub przewidywanych niniejszą Regulacją, zasięga opinii i konsultuje podania z kompetentnymi czynnikami kościelnymi i państwowymi,

f/ koordynuje bieżącą pracę akredytowanych dziennikarzy i mediów na terenie Wzgórza Przemienienia w ścisłym porozumieniu ze Strażą Sanktuarium.

6. Zgodnie z dotychczasową praktyką, nie jest wymagane uzyskanie żadnego specjalnego zezwolenia na amatorskie fotografowanie i filmowanie dla celów wyłącznie osobistych, do użytku ściśle prywatnego i niekomercyjnego. Pozwala się zatem każdemu z pielgrzymów, turystów i osób zwiedzających Galewskie Wzgórze Przemienienia na wykonywanie pamiątkowych fotografii wszędzie tam, gdzie nie jest to wyraźnie zabronione, jednak zawsze w sposób nie powodujący żadnych utrudnień w przebiegu liturgii.
Wszystkich fotografujących usilnie uprasza się o niewykonywanie zdjęć z lampą błyskową w kaplicy Przemienienia. Dopuszczalne jest wykonanie zdjęcia Cudownego Obrazu bez lampy błyskowej.
Przypomina się, że obłożone jest sankcją kar kościelnych naruszenie tajemnicy Spowiedzi św. przez użycie jakichkolwiek środków technicznych. Niedopuszczalne jest również w żadnym przypadku rejestrowanie audio-wizualne osób przystępujących do Sakramentu Pojednania.
Ściśle zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek rejestracji audio-wizualnych bez uzyskania zezwolenia i akredytacji poza częścią ogólnodostępną w sanktuarium.

Ostatnio zmieniany środa, 13 sierpień 2014 11:06
Powrót na górę