Regulamin cmentarza

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych (KPK, kan. 1205)

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy, więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.


1.       Cmentarz w Galewie jest własnością Parafii pw. Przemienienia Pańskiego i św. Walentego w Galewie, Galew 1, 62 – 720 Brudzew.
2.       Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, w imieniu którego sprawami dotyczącymi cmentarza zajmuje się powołany do tego Zarząd Cmentarza, w godzinach i miejscu podanym poniżej.
3.       Cmentarz jest otwarty od godz. 7.00 do nastania zmroku.
4.       Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.
5.       Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmnetarzu uzdania się z administratorem w kancelarii, gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
6.       Należy uzyskać zgodę Zarządu Cmentarza Parafialnego na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.: pogrzeb, ekshumację zwłok bądź przeniesienie do innego grobu, budowę nowego pomnika, katakumby, remont pomnika, np.: naprawa bądź wymiana płyty, tablicy itp. budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie - budowane bez zgody mogą być rozebrane.
7.       Przed ustawieniem nagrobka należy przedstawić w siedzibie Zarządu Cmentarza szkic nagrobka z jego wymiarami i projektowanymi napisami, w celu uzyskania zgody i potwierdzenia zgodności wymiarów nagrobka z powierzchnia grobu.  
8.       Przy budowie nowego grobowca należy: zachować linię sąsiednich grobów,
- wywieźć ziemię z cmentarza w przypadku, gdy grób jest wymurowany wewnątrz.

8. Prace budowlane i remontowe wolno prowadzić w dni powszednie w porozumieniu z Grabarzem. 9. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza.
10. Za pochowanie na cmentarzu (pokładne) i za wybudowanie pomnika, katakumby, wywóz śmieci, itd. pobierane będą w przyszłości opłaty zgodnie z obowiązującym prawem.
11. Obowiązują odpowiednie wymiary grobów.
12. Zabrania się: wjazdu pojazdami mechanicznymi lub konnymi, bez zgody administratora cmentarza, wprowadzania zwierząt, palenia papierosów, zanieczyszczania cmentarza.

13.  Nieczystości – zwiędłe kwiaty, itp. składamy w miejscu do tego wyznaczonym.
14. Za opiekę i estetyczny wygląd grobu odpowiada rodzina zmarłego / dysponent grobu.

15. Każdy pogrzeb / pochówek / ekshumacja winien być uzgodniony z ks. Proboszczem, a po jego dokonaniu należy potwierdzić na piśmie za pośrednictwem Grabarza, pod rygorem wyciagnięcia konsekwencji prawnych.
16.Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu zarząd cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.
17. Klucze od bramy cmentarnej znajdują się u Grabarza.

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE

Regulamin obowiązuje od 1 maj 2016

Przepisy przejściowe
18. Od 1 października 2016 do 30 marca 2017 r. Zarząd Cmentarza przyjmuje zgłoszenia dysponentów / opiekunów poszczególnych grobów.
19. Od 3 kwietnia 2017  do 5 sierpnia 2017 r. na grobach, które są zaniedbane i którymi nikt się nie opiekuje się, zostaną umieszczone tabliczki z prośbą o kontakt w celu ustalenia statutu grobu.
20. Jeżeli po 1 listopada 2017 r. nie zostanie ustalony dysponent / opiekun grobu, rozpocznie się procedura zgodna z Regulaminem, w wyniku której, grób może zostać przeznaczony do kolejnego pochówku.

Siedziba Zarządu Cmentarza mieści się: Rosarium Galewskie (na organistówce)
Dni i godziny pracy Zarządu Cmentarza: Niedziela po mszy św. o godz. 9.00 i 11.30 

Regulamin obowiązuje od 1 maj 2016

Prosimyć uwagę na obowiązujące zgodnie z ustawą wymiary grobów:

Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe; groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:

Groby rodzinne przeznaczone na składanie wielu trumien powinny mieć następujące wymiary dla jednego grobu:

                              – dla zwłok dzieci do lat 6:

                                                                           długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m,

                                                                           odstępy – od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.

                              – dla pozostałych zwłok:

                                                                           długość 2 m, szerokość 1 m, głębokość 1,7 m,

                                                                             odstępy – od każdego boku po 0,5 m.

                            – dla urn ze szczątkami zwłok:

                                                                             długość 0,6 m, szerokość 0,4 m, głębokość 1 m,

                                                                             odstępy – od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.                              

Groby rodzinne przeznaczone na składanie wielu trumień powiny mieć następujące wymiary:

                                                                             długość 2,3 m, szerokość 1,3 m, głębokość 1,7 m,

                                                                             odstępy – od każdego boku po 0,5 m.

 

Groby rodzinne dla urn, przeznaczone na kilka urn powinny mieć następujące wymiary:

                                                                             długość 1 m, szerokośc 1 m, głębokośc 1 m,

                                                                            odstępy - na bokach 0,3 m, a od strony frontu miejsca urnowego 0,4 m   

Groby rodzinne dla urn, przeznaczone na kilka urn powinny mieć następujące wymiary: długość 1 m, szerokość 1 m, głębokość 1 m,

Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna wynosić co najmniej 1 m. Kopanie głębszych grobów, niż 1,7 m, jest dopuszczalne pod warunkiem, że pomiędzy dnem grobu, a najwyższym poziomem wody gruntowej pozostanie co najmniej 0,5 m. Ziemia wydobyta z gruntu może być usypana w postaci pagórka nad grobem.

Przez grób zwykły (ziemny) rozumie się grób stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.

Przez grób murowany rozumie się dół, w którym boki są murowane, a nad trumną zakłada się sklepienie.

Przez grób rodzinny rozumie się przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb.

Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki, jak i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.

Bez zgody administratora cmentarza nie można umieszczać w alejkach ławek, wykonywać betonowych podestów przy grobie.

W załączniku znajdziecie Państwo Regulamin Cmentarza Rzymskokatolickiego obowiązującego na terenie Diecezji Włocławskiej. 

Ostatnio zmieniany sobota, 17 grudzień 2016 19:09
Powrót na górę