KOMUNIKAT z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dniu 4 lutego 2018

W dniu 4 lutego o godz. 16.00 odbyło się 4 posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej II kadencji, które zostało zwołane na prośbę proboszcza parafii ks. Jacka Budy. Oprócz członków Rady, do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni wszyscy sołtysi wiosek należących do naszej parafii.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą i przedstawieniem porządku spotkania przez Przewodniczącego Rady ks. Proboszcza.
 1. W pierwszym punkcie organizatorzy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w Turku przedstawili istotę i cel takiej drogi, która planowana jest na 16 – 17 marca br., a rozpocznie się w par. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku i zakończy się mszą św. sprawowaną o godz. 7.00 rano w sobotę 17 marca w naszym Sanktuarium. Stacja XIII Drogi planowana jest przy figurze Matki Bożej na posesji państwa Kaczmarków w Galewie a XIV przy kościele. Organizatorzy uprzedzają, że nad ranem między godz. 3.30 a 6.30 będą przechodzić uczestnicy Drogi Krzyżowej przez Izabelin i Galew, dlatego też proszą o zwrócenie uwagi na psy w posesjach.
 1. W drugim punkcie ks. Proboszcz poinformował o powstaniu Komitetu Jubileuszowego przygotowującego obchody 100 – lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę oraz 100 – lecia erygowania parafii i powstania szkoły w Galewie. Do prac w komitecie zostali poproszeni:
 2. Wójt Gminy Brudzew
 3. Wójt Gminy Turek
 4. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Galewie z Filią w Chrząblicach wraz z nauczycielami
 5. Sołtysi Galewa i Chrząblic
 6. Przedstawiciel OSP
 7. Przedstawicielka KGW
 8. Dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury WOZOWNIA
 9. Przedstawiciel Rady Parafialnej
 10. Przedstawiciel Stowarzyszenia VALENTINUS
Kolejne spotkanie Komitetu planowane jest na 6 kwietnia br.
 1. W trzecim punkcie ks. Proboszcz nawiązał do sprawozdania przedstawionego Wspólnocie Parafialnej w dniu 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania po kolędowego.
Dla przypomnienia, informujemy, że w roku 2017 między innymi:
 1. Udzielono:
 • …chrztów
 • …ślubów
 • …osób odprowadzono na miejsce wiecznego spoczynku
 • W ciągu roku udzielono Komunii Świętej 27 tysiącom osób
 1. W ubiegłym roku przeżywaliśmy między innymi:
 • Orszak Trzech Króli
 • Wizytację Kanoniczną i odpust ku czci św. Walentego
 • 28 maja odbyły się prymicje ks. Dawida Majdy
 • Uroczysta suma odpustowa Przemienienia Pańskiego transmitowana była przez TVP POLONIA
 1. W wymiarze materialnym:
 • Ustawiono figury na Kalwarii Saletyńskiej i wyznaczono drogę
 • Posadzono ponad 400 różnego rodzaju sadzonek, między innymi: dęby, buki, sosny, graby, modrzewie i inne
 • Trwała inwentaryzacja cmentarza
 1. W wymiarze finansowym:
 • Koszt wywozu śmieci z cmentarza wyniósł:
 • Całkowity koszt energii wyniósł:
 • Uregulowano zaległe należności za prace wykonane w latach 2015 – 2016:
 • Spłacono kolejną ratę kredytu: wraz z odsetkami, które w roku 2017 wyniosły
 • Do spłaty zostało nam jeszcze i ok.
W ramach kolędy, kapłana z Bożym błogosławieństwem przyjęło 403 rodziny, w kolędzie uczestniczyło 79 % parafian, a nasza wspólnota liczy 1537 wiernych.
 1. W czwartym punkcie ks. Proboszcz przedstawił wnioski po kolędowe, w których zwrócił uwagę na:
 • Słabe poczucie wspólnoty, jaką stanowimy. Są rodziny, które nie identyfikują się z parafią Galew.
 • Prosił o zwrócenie uwagi na zaangażowanie się w liturgię szczególnie dzieci i młodzieży.
Przykładowo:

 • Zwrócił się z prośbą i zachęta, aby także i dorośli zaangażowali się w posługę lektora, szczególnie gdy wyznaczona jest dana wioska. Zdarzają się miesiące, gdy nikt się nie garnie, by służyć naszej wspólnocie, jako lektor.
 • Proboszcz zachęcał, aby w modlitwie różańcowej w I soboty miesiąca, uczestniczyło nie tylko wyznaczone koło różańcowe, ale także i pozostałe koła oraz wszyscy, którym ta modlitwa jest bliska. Szczególnie, że w roku ubiegłym obchodziliśmy 100 – lecie objawień fatimskich, a Maryja wzywała tam, by wprowadzić nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca.
 1. W piątym punkcie wiceprzewodniczący Rady Parafialnej przedstawił sprawozdanie powizytacyjne Biskupa Wiesława Meringa Ordynariusza Włocławskiego. Oto jego treść:
Sprawozdanie powizytacyjne z wizytacji kanonicznej księdza Biskupa Wiesława A. Meringa, Biskupa Włocławskiego, przeprowadzonej w parafii Przemienienia Pańskiego w Galewie, w dekanacie tureckim, dnia 14 lutego 2017 r.
 1. Charakterystyka parafii i jej życia religijnego została przedstawiona w sprawozdaniu Księdza Proboszcza dołączonym do niniejszego protokołu.
 1. Spostrzeżenia powizytacyjne (fragm.)
 • po sześciu latach obecności ks. Proboszcza świątynia odzyskała świeżość i blask, przyciągając tradycyjnie pielgrzymów, a także licznych mieszkańców sąsiednich parafii. Inwestycje przeprowadzone w ostatnim pięcioleciu szczegółowo zostały ukazane w protokole przedwizytacyjnym: trzeba dodać – bardzo obszernym, szczegółowym i rzetelnym.
 • Bardzo trudnym problemem jest mieszkanie ks. Proboszcza: stara plebania właściwie nie nadaje się już do zamieszkania, trudno inwestować w nią finansowe środki. Wszystko to powoduje bardzo trudną codzienną sytuację Gospodarza parafii.
 • Oprócz tradycyjnego kultu Przemienienia Pańskiego ks. Jacek rozbudował nabożeństwa ku czci św. Walentego, św. Rity z Cascia i św. Jana Pawła II.
 • Zalecenia powizytacyjne
 • W naprawdę pięknym kościele przeszkadzają wyraźnie stopnie, zejścia, wejścia w samym prezbiterium. Jeżeli chodzi o świątynię, to staje się jedynym problemem koniecznym do rozwiązania.
 1. W kolejnym punkcie ks. Proboszcz przedstawił szczegółową informację na temat dokonanego przeglądu organów znajdujących się w naszej świątyni, przygotowanej przez pana doktora Piotra Benka z Lądu – organomistrza.
W opinii tej p. Piotr dokonuje analizy instrumentu, stwierdzając między innymi to, co następuje:
 • Instrument jest stosunkowo młody – ma ok. 25 lat i został wykonany przez włocławskiego organomistrza Kazimierza Chojnackiego
 • Główne podzespoły zostały wykonane od podstaw, jako częściowo nowe, takie jak: wiatrownice, miechy, stół gry, traktura gry – co sprawia, że 80 % instrumentu stanowi jednolitą całość.
 • Gorzej wygląda sytuacja z zespołem brzmieniowym – zestaw głosów:
 1. W organach są głosy smyczkujące, miękkie i stosunkowo ciche
 2. Oględziny piszczałek pozwalają przypuszczać, iż poszczególne głosy zostały przeniesione z jednego lub kilku instrumentów. Wyjątkiem stanowi głos Subbas 16’, którego piszczałki zostały wykonane specjalnie do tych organów.
 • Instrument jest stosunkowo mały tak pod względem głosów jak i siły brzmienia.
 • Struktura estetyczna, (jakość wykonania mechanizmów, stół gry, prowizoryczna obudowa imitująca szafę organową) nie spełnia wymagań stawianych instrumentom grającym w świątyniach.
 • Krytycznie oceniona została kwestia instalacji powietrznej, która wymaga całkowitej przebudowy, gdyż zwiera szereg wad.
 • Najsłabszym ogniwem organów jest dmuchawa, która pod żadnym względem nie nadaje się do pracy w organach piszczałkowych.
 • Kolejnym mankamentem jest sposób montażu i materiał użyty do wykonania niektórych kanałów powietrznych.
 • Elementem pozytywnym organów zasługującym na zauważenie, jest brak drewnojadów we wszystkich elementach drewnianych instrumentu.
Organomistrz doktor Piotr Benk rozważając dostępne obecnie możliwości parafii pod kontem finansowym, a także konstrukcyjnym i brzmieniowym, najbardziej wskazaną opcją jest przebudowa i rozbudowa obecnych organów na bazie zagranicznego instrumentu. Najdogodniejszym rozwiązaniem byłby instrument wielkości ok. 10 – 15 głosów z trakturą elektro – pneumatyczną. Wybór taki podyktowany jest:
 • Wysoką trwałością elementów traktury
 • Małą awaryjnością
 • Dogodnym rozlokowaniem podzespołów instrumentu w dowolnym miejscu
 • Ułatwiona rozbudową organów
 • Zlikwidowanie opóźnień w trakcie gry
 • Łatwości w utrzymaniu i konserwacji.

Z pośród istniejących 8 – głosów w organach, do rozbudowy nadają się: Pryncypał, Róg nocny, Flet miły, Subbas.

Po wysłuchują wszystkich głosów, opinii i uwag, zgłaszanych przez obecnych na spotkaniu, podjęto wspólnie - jednogłośnie decyzję o remoncie organów w naszej świątyni, w perspektywie przynajmniej dwóch lat, gdyż, jeżeli nic nie zostanie zrobione, możemy zostać bez organów piszczałkowych.

Mając na uwadze, że jeszcze w dalszym ciągu parafia obciążona jest kredytem zaciągniętym na remont dachu, który zgodnie z zapisami umowy, spłacany jest na bieżąco, za nim przystąpimy do prac związanych z remontem naszego instrumentu, powinniśmy zgromadzić, chociaż części potrzebnych funduszy.

Ks. Proboszcz zaproponował, by dla potrzeb remontu organów utworzyć specjalne subkonto, na którym przez najbliższy rok byśmy gromadzili fundusze. Co miesiąc byłaby podawana wysokość kwoty zgromadzona na koncie, a upoważnienie do wypłat miałby ks. proboszcz wraz z dwiema osobami wyznaczonymi przez Radę Parafialną, tak by ani ksiądz sam, ani wspomniane osoby nie mogły samodzielnie wypłacić pieniędzy.

Wstępny koszt remontu i rozbudowy organów może wynieść między 90 a 130 tysięcy złoty. By rozpocząć jakiekolwiek prace potrzebna jest kwota, co najmniej ok. 60 tysięcy. Ofiary na remont organów, będzie można wpłacać na wspomniane subkonto, a także, tak jak do tej pory składać na tacę czy w kopertach. Składając ofiarę, bardzo prosimy, zaznaczać, od kogo jest ofiara, by ks. Proboszcz, mógł zaznaczyć w kartotece rodzinnej oraz po remoncie, by można było darczyńców umieścić w kapsule czasu, która znajdzie się w organach, ku pamięci przyszłych pokoleń.

Tak, jak było to dotychczasową praktyką, jeżeli ktoś nie będzie miał życzenia, by jego nazwisko zostało wyczytane, można zaznaczyć „bezimiennie”.

W remont dachu i wieży naszej świątyni zaangażowało się ok. 25 % naszych rodzin. Jako Rada pragnęlibyśmy, by w to zadanie zechciała się zaangażować każda rodzina, na miarę swoich własnych możliwości.

Dlatego też zwracamy się z prośbą do wszystkich rodzin naszej parafii o zrozumienie, wparcie i pomoc w realizacji tego zadania, które mogłoby stać się, naszym wspólnym dziełem upamiętniającym 100 – lecie erygowania naszej parafii w roku 2020 oraz wyrazem wdzięczności za naszych przodków, którzy o tę świątynię dbali i troszczyli się.

Na tym zakończono spotkanie Rady Parafialnej.

Tak, jak ks. Proboszcz wspominał w ubiegłą niedzielę, w odpust ku czci św. Walentego, przed mszą św. o godz. 9.00 uległ awarii wzmacniacz.                           

W celu nagłośnienia liturgii tego dnia wykorzystano nagłośnienie przenośne, które zostało zakupione po kolędzie, w tym roku, to jest:

 1. Zestaw pogrzebowy, który kosztował 2 450,00 zł
 1. Kolumnę przenośną z mikrofonem bezprzewodowym w cenie 2750, 00 zł.
Sprzęt ten, jak się okazało, zdał egzamin w odpust, będzie nam służył, tak w trakcie pogrzebów, jak i podczas innych nabożeństw sprawowanych na zewnątrz.

Wzmacniacz, który służył w zakrystii od ponad 13 lat, uległ takiej awarii, że pracownikom firmy RDUCH nie udało się go naprawić na miejscu i został wzięty do serwisu.

W tej chwili w zakrystii jest zastępczy wzmacniacz cyfrowy, który będzie pracować do czasu naprawy naszego.

Przy tej okazji, okazało się także, że już czas, by zająć się także wymianą nagłośnienia w świątyni i na zewnątrz.

W tej chwili, ks. Proboszcz czeka na kosztorys i jeżeli nie byłby on za wysoki, remont zostały dokonany po odpuście na Przemienienie Pańskie z wykorzystaniem ofiar zebranych w trakcie sierpniowego odpustu.

Dziękując w imieniu członków Rady, za wysłuchanie, prosimy zarazem o zrozumienie i przyjście z pomocą.
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS