Komunikat z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dniu 21 lutego 2016

W dniu 21 lutego br. odbyło się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej działającej przy Parafii Przemienienia Pańskiego i św. Walentego w Galewie, w którym uczestniczyli członkowie Rady oraz większość Sołtysów wiosek należących do naszej Parafii. Podczas spotkania oprócz spraw bieżących, zapoznano się z wynikiem prac powołanego w połowie roku 2012 Zespołu, który miał zająć się inwentaryzacją z natury grobów znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Galewie oraz opracowaniem na podstawie ustaw i rozporządzeń Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów obowiązujących w Diecezji Włocławskiej Regulaminu Cmentarza Parafii Przemienienia Pańskiego w Galewie. Podczas spotkania ks. Kustosz przypomniał, że zgodnie z Prawem Polskim, a nie tylko kościelnym, na każdym cmentarzu, także tam, gdzie ziemia pod niego została podarowana obowiązują w całej Polsce regulaminy wynikające z przepisów prawa świeckiego przede wszystkim, jak i kościelnego – w przypadku cmentarzy wyznaniowych – a takim jest nasz cmentarz, o czym stanowi także Instrukcja w sprawie pogrzebu z dnia 1 listopada 2011 r., w numerze 7.10 „Każdy cmentarz powinien posiadać własny regulamin. Regulamin cmentarza powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego, jak i kościelnego, w tym z Regulaminem cmentarzy rzymskokatolickich w diecezji włocławskiej” czytamy w niej.

Przypomniał i wskazał także na zasady obowiązujące na cmentarzach, jak chociażby wielkość grobu, odległości od sąsiednich kwater, kwestia: ławeczek, kostek, itd.

Przy tej okazji pragniemy przypomnieć, że zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r i pozostałymi aktami prawnymi Państwa Polskiego np.

 • Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe: groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:
 1. Dla zwłok dzieci do lat 6:
 • Długość 1,2 m
 • Szerokość 0,6 m
 • Głębokość 1,2 m
 • Odstępy 0,3 (dłuższy bok) 0,4 (krótszy bok)
 1. Dla pozostałych zwłok:
 • Długość 2 m
 • Szerokość 1 m
 • Głębokość 1,7 m
 • Odstępy od każdego boku 0,5 m
 1. Ustawa podaje także dokładne wymiary urn, grobów rodzinnych, itd.
 • Mając na uwadze zwyczaj obowiązujący do tej pory na naszym cmentarzu, punkty Regulaminu dotyczące opłat cmentarnych wynikających z miejsca pod grób, pokładnego, postawienia pomnika – na chwilę obecną nie będą obowiązywać.
 • Najprawdopodobniej zostanie tylko wprowadzona w przyszłości opłata za śmieci powstające na cmentarzu. Szczegóły podane zostaną w późniejszym terminie – po ustaleni zasad i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, przez stosowne urzędy państwowe.
 • W najbliższym czasie do 30 kwietnia, zostanie wyłoniony z członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz pozostałych parafian Zarząd Cmentarza Parafialnego w Galewie w składzie od 3 do 5 osób, w którego skład nie będzie wchodził proboszcz parafii.

Regulamin Cmentarza Parafialnego w Galewie oraz jego wyciąg, został opracowany w oparciu o:

 1. ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
  Tekst ujednolicony
 2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków
  Dz.U.rok 2011,  nr 75, poz. 405
 3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków
  Dz.U. 2008 nr 48, poz. 284
 4. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
  Dz.U., rok 2001, nr 153, poz. 1783
 5. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełnienia
  Dz.U., rok 2001, nr 153, poz. 1782
 6. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby
  Dz.U., rok 2001, nr 152, poz. 1742
 7. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów
  Dz.U. 2001 Nr 90, poz. 1013
 8. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich
  Dz.U., rok 2007, nr 249, poz. 1866
 9. ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych
  Tekst Jednolity
 10. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych
  Dz.U., rok 1936, nr 85, poz. 595
 11. kodeks karny, art. 262
  tekst ujednolicony
 12. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art. 88-90
  Tekst Ujednolicony
 13. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów
  Dz.U., rok 2004, nr 219, poz. 2229
 14. Regulamin Cmentarzy Wyznaniowych Diecezji Włocławskiej, obowiązujący od dnia 1 listopada 2011.

Wszyscy obecni na posiedzeniu zapoznali się z wynikami prac Zespołu oraz Regulaminem, do którego zgłoszono kilka uwag redakcyjnych.

Na chwilę obecną w Parafii Galew obowiązywać będzie od dnia 1 maja 2016 r. tzw. Wyciąg z Regulaminu Cmentarza Parafialnego w Galewie, następującej treści:

REGULAMIN CMENTARZA GRZEBALNEGO

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego i św. Walentego

w Galewie

 - wyciąg

Cmentarz jest miejscem grzebania zmarłych. Należy zachować ciszę, porządek i powagę.

1. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od godz. 7.00 do zmroku.
2. Należy uzyskać zgodę Zarządu Cmentarza Parafialnego na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.:

- pogrzeb,
- ekshumację zwłok bądź przeniesienie do innego grobu,
- budowę nowego pomnika, katakumby,
- remont pomnika, np.: naprawa bądź wymiana płyty, tablicy itp.
- budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie - budowane bez zgody mogą być rozebrane.

3. Przy budowie nowego grobowca należy:

- zachować linię sąsiednich grobów,
- wywieźć ziemię z cmentarza w przypadku, gdy grób jest wymurowany wewnątrz.

4. Prace budowlane i remontowe wolno prowadzić w dni powszednie w porozumieniu z Grabarzem.
5. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza.
6. Za pochowanie na cmentarzu (pokładne) i za wybudowanie pomnika, katakumby, wywóz śmieci, itd. pobierane będą w przyszłości opłaty zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Obowiązują odpowiednie wymiary grobów.
8. Zabrania się:

- pozostawiania dzieci do lat siedmiu bez opieki;
- wjazdu pojazdami mechanicznymi lub konnymi, bez zgody administratora cmentarza,
- wprowadzania zwierząt,
- palenia papierosów,
- zanieczyszczania cmentarza.

9.. Nieczystości – zwiędłe kwiaty, itp. składamy w miejscu do tego wyznaczonym.
10. Za opiekę i estetyczny wygląd grobu odpowiada rodzina zmarłego / dysponent grobu.

11. Każdy pogrzeb / pochówek / ekshumacja winien być uzgodniony z ks. Kustoszem, a po jego dokonaniu należy potwierdzić na piśmie za pośrednictwem grabarza, pod rygorem wyciagnięcia konsekwencji prawnych.

12.Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu zarząd cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.

13. Klucze od bramy cmentarnej znajdują się u grabarza.

14. Od 1 lipca 2016 do 30 marca 2017 r. Zarząd Cmentarza przyjmuje zgłoszenia dysponentów / opiekunów poszczególnych grobów.

15. Od 3 kwietnia 2016  do 8 sierpnia 2017 r. na grobach, które są zaniedbane i którymi nikt się nie opiekuje się, zostaną umieszczone tabliczki z prośbą o kontakt w celu ustalenia statutu grobu.

16. Jeżeli po 1 listopada 2017 r. nie zostanie ustalony dysponent / opiekun grobu, rozpocznie się procedura zgodnie z Regulaminem, w wyniku, której grób może zostać przeznaczony do kolejnego pochówku.

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE

Regulamin obowiązuje 1 maj 2016

Powyższy Regulamin dostępny będzie w najbliższym czasie na stronie internetowej Sanktuarium oraz wywieszony zostanie przy Cmentarnej Bramie i Furtce.

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Powrót na górę