Parafialna Rada Duszpasterska (9)

KOMUNIKAT z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dniu 4 lutego 2018

W dniu 4 lutego o godz. 16.00 odbyło się 4 posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej II kadencji, które zostało zwołane na prośbę proboszcza parafii ks. Jacka Budy. Oprócz członków Rady, do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni wszyscy sołtysi wiosek należących do naszej parafii.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą i przedstawieniem porządku spotkania przez Przewodniczącego Rady ks. Proboszcza.
 1. W pierwszym punkcie organizatorzy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w Turku przedstawili istotę i cel takiej drogi, która planowana jest na 16 – 17 marca br., a rozpocznie się w par. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku i zakończy się mszą św. sprawowaną o godz. 7.00 rano w sobotę 17 marca w naszym Sanktuarium. Stacja XIII Drogi planowana jest przy figurze Matki Bożej na posesji państwa Kaczmarków w Galewie a XIV przy kościele. Organizatorzy uprzedzają, że nad ranem między godz. 3.30 a 6.30 będą przechodzić uczestnicy Drogi Krzyżowej przez Izabelin i Galew, dlatego też proszą o zwrócenie uwagi na psy w posesjach.
 1. W drugim punkcie ks. Proboszcz poinformował o powstaniu Komitetu Jubileuszowego przygotowującego obchody 100 – lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę oraz 100 – lecia erygowania parafii i powstania szkoły w Galewie. Do prac w komitecie zostali poproszeni:
 2. Wójt Gminy Brudzew
 3. Wójt Gminy Turek
 4. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Galewie z Filią w Chrząblicach wraz z nauczycielami
 5. Sołtysi Galewa i Chrząblic
 6. Przedstawiciel OSP
 7. Przedstawicielka KGW
 8. Dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury WOZOWNIA
 9. Przedstawiciel Rady Parafialnej
 10. Przedstawiciel Stowarzyszenia VALENTINUS
Kolejne spotkanie Komitetu planowane jest na 6 kwietnia br.
 1. W trzecim punkcie ks. Proboszcz nawiązał do sprawozdania przedstawionego Wspólnocie Parafialnej w dniu 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania po kolędowego.
Dla przypomnienia, informujemy, że w roku 2017 między innymi:
 1. Udzielono:
 • …chrztów
 • …ślubów
 • …osób odprowadzono na miejsce wiecznego spoczynku
 • W ciągu roku udzielono Komunii Świętej 27 tysiącom osób
 1. W ubiegłym roku przeżywaliśmy między innymi:
 • Orszak Trzech Króli
 • Wizytację Kanoniczną i odpust ku czci św. Walentego
 • 28 maja odbyły się prymicje ks. Dawida Majdy
 • Uroczysta suma odpustowa Przemienienia Pańskiego transmitowana była przez TVP POLONIA
 1. W wymiarze materialnym:
 • Ustawiono figury na Kalwarii Saletyńskiej i wyznaczono drogę
 • Posadzono ponad 400 różnego rodzaju sadzonek, między innymi: dęby, buki, sosny, graby, modrzewie i inne
 • Trwała inwentaryzacja cmentarza
 1. W wymiarze finansowym:
 • Koszt wywozu śmieci z cmentarza wyniósł:
 • Całkowity koszt energii wyniósł:
 • Uregulowano zaległe należności za prace wykonane w latach 2015 – 2016:
 • Spłacono kolejną ratę kredytu: wraz z odsetkami, które w roku 2017 wyniosły
 • Do spłaty zostało nam jeszcze i ok.
W ramach kolędy, kapłana z Bożym błogosławieństwem przyjęło 403 rodziny, w kolędzie uczestniczyło 79 % parafian, a nasza wspólnota liczy 1537 wiernych.
 1. W czwartym punkcie ks. Proboszcz przedstawił wnioski po kolędowe, w których zwrócił uwagę na:
 • Słabe poczucie wspólnoty, jaką stanowimy. Są rodziny, które nie identyfikują się z parafią Galew.
 • Prosił o zwrócenie uwagi na zaangażowanie się w liturgię szczególnie dzieci i młodzieży.
Przykładowo:

 • Zwrócił się z prośbą i zachęta, aby także i dorośli zaangażowali się w posługę lektora, szczególnie gdy wyznaczona jest dana wioska. Zdarzają się miesiące, gdy nikt się nie garnie, by służyć naszej wspólnocie, jako lektor.
 • Proboszcz zachęcał, aby w modlitwie różańcowej w I soboty miesiąca, uczestniczyło nie tylko wyznaczone koło różańcowe, ale także i pozostałe koła oraz wszyscy, którym ta modlitwa jest bliska. Szczególnie, że w roku ubiegłym obchodziliśmy 100 – lecie objawień fatimskich, a Maryja wzywała tam, by wprowadzić nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca.
 1. W piątym punkcie wiceprzewodniczący Rady Parafialnej przedstawił sprawozdanie powizytacyjne Biskupa Wiesława Meringa Ordynariusza Włocławskiego. Oto jego treść:
Sprawozdanie powizytacyjne z wizytacji kanonicznej księdza Biskupa Wiesława A. Meringa, Biskupa Włocławskiego, przeprowadzonej w parafii Przemienienia Pańskiego w Galewie, w dekanacie tureckim, dnia 14 lutego 2017 r.
 1. Charakterystyka parafii i jej życia religijnego została przedstawiona w sprawozdaniu Księdza Proboszcza dołączonym do niniejszego protokołu.
 1. Spostrzeżenia powizytacyjne (fragm.)
 • po sześciu latach obecności ks. Proboszcza świątynia odzyskała świeżość i blask, przyciągając tradycyjnie pielgrzymów, a także licznych mieszkańców sąsiednich parafii. Inwestycje przeprowadzone w ostatnim pięcioleciu szczegółowo zostały ukazane w protokole przedwizytacyjnym: trzeba dodać – bardzo obszernym, szczegółowym i rzetelnym.
 • Bardzo trudnym problemem jest mieszkanie ks. Proboszcza: stara plebania właściwie nie nadaje się już do zamieszkania, trudno inwestować w nią finansowe środki. Wszystko to powoduje bardzo trudną codzienną sytuację Gospodarza parafii.
 • Oprócz tradycyjnego kultu Przemienienia Pańskiego ks. Jacek rozbudował nabożeństwa ku czci św. Walentego, św. Rity z Cascia i św. Jana Pawła II.
 • Zalecenia powizytacyjne
 • W naprawdę pięknym kościele przeszkadzają wyraźnie stopnie, zejścia, wejścia w samym prezbiterium. Jeżeli chodzi o świątynię, to staje się jedynym problemem koniecznym do rozwiązania.
 1. W kolejnym punkcie ks. Proboszcz przedstawił szczegółową informację na temat dokonanego przeglądu organów znajdujących się w naszej świątyni, przygotowanej przez pana doktora Piotra Benka z Lądu – organomistrza.
W opinii tej p. Piotr dokonuje analizy instrumentu, stwierdzając między innymi to, co następuje:
 • Instrument jest stosunkowo młody – ma ok. 25 lat i został wykonany przez włocławskiego organomistrza Kazimierza Chojnackiego
 • Główne podzespoły zostały wykonane od podstaw, jako częściowo nowe, takie jak: wiatrownice, miechy, stół gry, traktura gry – co sprawia, że 80 % instrumentu stanowi jednolitą całość.
 • Gorzej wygląda sytuacja z zespołem brzmieniowym – zestaw głosów:
 1. W organach są głosy smyczkujące, miękkie i stosunkowo ciche
 2. Oględziny piszczałek pozwalają przypuszczać, iż poszczególne głosy zostały przeniesione z jednego lub kilku instrumentów. Wyjątkiem stanowi głos Subbas 16’, którego piszczałki zostały wykonane specjalnie do tych organów.
 • Instrument jest stosunkowo mały tak pod względem głosów jak i siły brzmienia.
 • Struktura estetyczna, (jakość wykonania mechanizmów, stół gry, prowizoryczna obudowa imitująca szafę organową) nie spełnia wymagań stawianych instrumentom grającym w świątyniach.
 • Krytycznie oceniona została kwestia instalacji powietrznej, która wymaga całkowitej przebudowy, gdyż zwiera szereg wad.
 • Najsłabszym ogniwem organów jest dmuchawa, która pod żadnym względem nie nadaje się do pracy w organach piszczałkowych.
 • Kolejnym mankamentem jest sposób montażu i materiał użyty do wykonania niektórych kanałów powietrznych.
 • Elementem pozytywnym organów zasługującym na zauważenie, jest brak drewnojadów we wszystkich elementach drewnianych instrumentu.
Organomistrz doktor Piotr Benk rozważając dostępne obecnie możliwości parafii pod kontem finansowym, a także konstrukcyjnym i brzmieniowym, najbardziej wskazaną opcją jest przebudowa i rozbudowa obecnych organów na bazie zagranicznego instrumentu. Najdogodniejszym rozwiązaniem byłby instrument wielkości ok. 10 – 15 głosów z trakturą elektro – pneumatyczną. Wybór taki podyktowany jest:
 • Wysoką trwałością elementów traktury
 • Małą awaryjnością
 • Dogodnym rozlokowaniem podzespołów instrumentu w dowolnym miejscu
 • Ułatwiona rozbudową organów
 • Zlikwidowanie opóźnień w trakcie gry
 • Łatwości w utrzymaniu i konserwacji.

Z pośród istniejących 8 – głosów w organach, do rozbudowy nadają się: Pryncypał, Róg nocny, Flet miły, Subbas.

Po wysłuchują wszystkich głosów, opinii i uwag, zgłaszanych przez obecnych na spotkaniu, podjęto wspólnie - jednogłośnie decyzję o remoncie organów w naszej świątyni, w perspektywie przynajmniej dwóch lat, gdyż, jeżeli nic nie zostanie zrobione, możemy zostać bez organów piszczałkowych.

Mając na uwadze, że jeszcze w dalszym ciągu parafia obciążona jest kredytem zaciągniętym na remont dachu, który zgodnie z zapisami umowy, spłacany jest na bieżąco, za nim przystąpimy do prac związanych z remontem naszego instrumentu, powinniśmy zgromadzić, chociaż części potrzebnych funduszy.

Ks. Proboszcz zaproponował, by dla potrzeb remontu organów utworzyć specjalne subkonto, na którym przez najbliższy rok byśmy gromadzili fundusze. Co miesiąc byłaby podawana wysokość kwoty zgromadzona na koncie, a upoważnienie do wypłat miałby ks. proboszcz wraz z dwiema osobami wyznaczonymi przez Radę Parafialną, tak by ani ksiądz sam, ani wspomniane osoby nie mogły samodzielnie wypłacić pieniędzy.

Wstępny koszt remontu i rozbudowy organów może wynieść między 90 a 130 tysięcy złoty. By rozpocząć jakiekolwiek prace potrzebna jest kwota, co najmniej ok. 60 tysięcy. Ofiary na remont organów, będzie można wpłacać na wspomniane subkonto, a także, tak jak do tej pory składać na tacę czy w kopertach. Składając ofiarę, bardzo prosimy, zaznaczać, od kogo jest ofiara, by ks. Proboszcz, mógł zaznaczyć w kartotece rodzinnej oraz po remoncie, by można było darczyńców umieścić w kapsule czasu, która znajdzie się w organach, ku pamięci przyszłych pokoleń.

Tak, jak było to dotychczasową praktyką, jeżeli ktoś nie będzie miał życzenia, by jego nazwisko zostało wyczytane, można zaznaczyć „bezimiennie”.

W remont dachu i wieży naszej świątyni zaangażowało się ok. 25 % naszych rodzin. Jako Rada pragnęlibyśmy, by w to zadanie zechciała się zaangażować każda rodzina, na miarę swoich własnych możliwości.

Dlatego też zwracamy się z prośbą do wszystkich rodzin naszej parafii o zrozumienie, wparcie i pomoc w realizacji tego zadania, które mogłoby stać się, naszym wspólnym dziełem upamiętniającym 100 – lecie erygowania naszej parafii w roku 2020 oraz wyrazem wdzięczności za naszych przodków, którzy o tę świątynię dbali i troszczyli się.

Na tym zakończono spotkanie Rady Parafialnej.

Tak, jak ks. Proboszcz wspominał w ubiegłą niedzielę, w odpust ku czci św. Walentego, przed mszą św. o godz. 9.00 uległ awarii wzmacniacz.                           

W celu nagłośnienia liturgii tego dnia wykorzystano nagłośnienie przenośne, które zostało zakupione po kolędzie, w tym roku, to jest:

 1. Zestaw pogrzebowy, który kosztował 2 450,00 zł
 1. Kolumnę przenośną z mikrofonem bezprzewodowym w cenie 2750, 00 zł.
Sprzęt ten, jak się okazało, zdał egzamin w odpust, będzie nam służył, tak w trakcie pogrzebów, jak i podczas innych nabożeństw sprawowanych na zewnątrz.

Wzmacniacz, który służył w zakrystii od ponad 13 lat, uległ takiej awarii, że pracownikom firmy RDUCH nie udało się go naprawić na miejscu i został wzięty do serwisu.

W tej chwili w zakrystii jest zastępczy wzmacniacz cyfrowy, który będzie pracować do czasu naprawy naszego.

Przy tej okazji, okazało się także, że już czas, by zająć się także wymianą nagłośnienia w świątyni i na zewnątrz.

W tej chwili, ks. Proboszcz czeka na kosztorys i jeżeli nie byłby on za wysoki, remont zostały dokonany po odpuście na Przemienienie Pańskie z wykorzystaniem ofiar zebranych w trakcie sierpniowego odpustu.

Dziękując w imieniu członków Rady, za wysłuchanie, prosimy zarazem o zrozumienie i przyjście z pomocą.
Czytaj dalej...

Zespoły i Komisje działające w ramach PRD

Poniżej przedstawiamy wykaz zespołów i komisji działających w ramach PRD, do udziału w których zapraszamy także parafian z poza PRD.

 

KOMISJA EKONOMICZNA:

ØWspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii,
ØPomoc w przygotowaniu umów, ofert i przetargów związanych z prowadzonymi pracami budowlano – remontowymi Parafii,
ØWspieranie proboszcza w podejmowanych staraniach o pozyskanie funduszy od osób prawnych i fizycznych, mających wesprzeć prace budowlano – remontowe Parafii,
ØInne zadania, wynikające z zaistniałej sytuacji

KOMISJA NOWENNOWA:

ØRozbudzenie kultu Jezusa Przemienionego wśród Parafian i przybywających a Galewskie Wzgórze pielgrzymów i pątników,
ØPodejmowanie inicjatyw duszpasterskich, będących kontynuacją tematów nowennowych,
ØWznowienie ciągłej lektury Pisma Świętego w kościele
ØPrzygotowanie nawiedzenia obrazu Jezusa Przemienionego w rodzinach naszej Parafii (może okolicznych parafii?),
ØRozbudzenie kultu świętych, zwłaszcza: św. Walentego, św. Rity z Casia, św. Jana Pawła II,
ØInne zadania wynikające z zaistniałej sytuacji.

KOMISJA DS. NEKROPOLI GALEWSKIEJ ( skład wchodzą członkowie wszyscy członkowie Zarządu Cmentarza oraz co najmniej jeden przedstawiciel PRD)

ØWsparcie Proboszcza w administrowaniu Cmentarza Parafialnego
ØCzuwanie nad przestrzeganiem Regulaminu Cmentarzy Diecezji Włocławskiej i Cmentarza Parafialnego
ØAdministracja zasobami elektronicznymi
ØPrzygotowanie wraz z służbami architektoniczno – budowlanymi projektu nowej części cmentarza.
ØInne zadania wynikające z zaistniałej sytuacji

KOMISJA CHARYTATYWNA (PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS)

ØTroska o najuboższych Parafii
ØOrganizacja zbiórek i darów w ramach Caritas Diecezja i Caritas Polska
ØDziałalność formacyjna wśród dzieci i młodzieży
ØInne zadania wynikające z aktualnej sytuacji


KOMISJA LITURGICZNA

ØTroska o zaangażowanie wiernych w przebieg liturgii
ØTroska o zaangażowanie dzieci pierwszokomunijnych, bierzmowanych, młodych
ØFormacja Służby Liturgicznej
ØFormacja Scholii Liturgicznej
ØZaangażowanie w liturgię Kół Żywego Różańca
ØPrzygotowanie okolicznościowych nabożeństwa wynikających z programu 9 – letniej nowenny,
ØInne zadania wynikające z bieżącej sytuacji


ZESPÓŁ EWANGELIZACYJNY

ØRealizacja wskazań Ogólnopolskiego i Diecezjalnego Programu Duszpasterskiego
ØKatecheza Parafialna
ØRekolekcje Parafialne
ØTroska o trwałość i trzeźwość rodzin
ØProblematyka rodzin rozbitych, związków niesakramentalnych
ØInicjowanie czuwań i nabożeństw
ØOrganizacja festynów i wydarzeń kulturalnych, zawierających przesłanie ewangelizacyjneZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ODPUSTEM KU CZCI PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

ØOrganizacja przygotowania terenu parafialnego i świątyni do odpustu (dekoracje, konfesjonały, sprzątanie itd.)
ØWspółpraca z Władzami Samorządowymi Gminy Brudzew i Turek
ØOrganizacja przy współpracy OSP działających na terenie Parafii nadzoru i ochrony terenu parafialnego
ØOrganizacja zbiórki ofiar podczas odpustu
ØOrganizacja akcji sprzątania po zakończeniu odpustu
ØInne zadania wynikające z bieżącej sytuacji


BIURO PRASOWE SANKTUARIUM

ØObsługa medialna uroczystości i wydarzeń w Sanktuarium
ØCzuwanie nad akredytacjami prasowymi (szczególnie w odpust na PP)
ØPrzygotowanie notatek prasowych do lokalnych mediów, Ładu Bożego, na stronę Diecezji i parafialną,
ØAktualizowanie Kroniki Wydarzeń na stronie www.sanktuariumgalew.pl
ØAktualizowanie Galerii na stornie www.sanktuariumgalew.pl
ØProwadzenie Kroniki Parafialnej 

Czytaj dalej...

Komunikat z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dniu 30 kwietnia 2017

Dzień 30.04.2017 to data, która wpisuje się w działalność Parafialnej Rady Duszpasterskiej. W  tym dniu odbyło się posiedzenie PRD przy Parafii Przemienienia Pańskiego
i św. Walentego w Galewie. Tematyką spotkania, któremu przewodniczył ks. Kustosz Jacek Buda było m.in:


1. Wybór w-ce przewodniczącego PRD i sekretarza

2. Zapoznanie i wybór komisji i zespołów działających przy PRD

3.Wstępne sprawozdanie i informacja z prac Zarządu Cmentarza

4. Wydarzenia Duszpasterskie , które będą miały miejsce w naszym sanktuarium od maja do września 2017 roku

5. Planowane prace w sanktuarium wiosna – jesień 2017 

6.Srawozdanie finansowe 2011-2016

7. Wolne wnioski

8. Zakończenie

Po zatwierdzeniu porządku ks. Kustosz stwierdził iż jest to pierwsze robocze posiedzenie
w tej kadencji Rady w związku z tym należy dokonać wyboru w-ce przewodniczącego 
i sekretarza Rady. Poprosił, więc o zgłaszanie kandydatur i tak na w-ce przewodniczącego zostali zgłoszeni Mirosław Rosicki i Bogusław Górski, a na sekretarza Urszula Frącala.
W wyniku tajnego głosowania, nad którym czuwała komisja w składzie Ks. Kustosz Jacek Buda, Danuta Ziółkowska i Małgorzata Malesza w-ce przewodniczącym PRD został wybrany Mirosław Rosicki a sekretarzem Urszula Frącala.


Następnie ks. Jacek Buda przekazał  w formie pisanej obecnym członkom propozycję komisji i zespołów , które mogłyby  zacząć funkcjonować w ramach działań PRD prosząc równocześnie o dobrowolny wybór w jakiej komisji czy zespole pragnęli by pracować w ramach Rady. W skład zespołów i komisji zaproszeni są także parafianie z poza członków PRD.

W dalszej kolejności Mirosław Rosicki i Małgorzata Malesza poinformowali skrótowo o działaniach Zarządu Cmentarza skupiając się głównie na oświadczeniach dysponentów grobów. Stwierdzili, że w każda niedzielę po mszy świętej o 9 i 11:30 pełniony jest dyżur w czasie którego przyjmowane są dokument związane z grobami na naszym cmentarzu. Zainteresowanie jest spore ale zwrócili uwagę iż należy przypominać w ogłoszeniach parafialnych, że trwa cały czas proces porządkowania administracyjnego zasobów cmentarza. Padła propozycja aby na osobnej kartce tabliczce przy bramie wejściowej i bocznej furtce napisać wyraźnie do kiedy trwa cały proces.

W dalszej kolejności każdy członek rady otrzymał od ks. Kustosza na piśmie harmonogram wydarzeń jakie będą miały miejsce w okresie maj – wrzesień w naszym sanktuarium. Ksiądz Proboszcz szczególny nacisk położył na:

Ø  I Komunia święta – 7.05.2017

Ø  Gminny Dzień Strażaka – 14.05.2017

Ø  Piknik Rodzinny – 21.05.2017

Ø  Prymicja ks. Neoprezbitera Dawida Majdy 28.05.2017

Ø  Boże Ciało 15.06.2017

Ø  Eucharystia Młodych 16.06.2017

Ø  Odpust Przemienienie Pańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem transmisji przez TV POLONIA 6.08.2017

Ø  Dzień skupienia Kół Żywego Różańca  17.09.2017.

Ksiądz Kustosz Jacek Buda w następnym punkcie porządku posiedzenia omówił plan prac na ternie naszego Sanktuarium skupiając szczególna uwagę na to, iż prowadzone są prace projektowe w celu uzyskania stosownych pozwoleń na wykonanie i realizację Kalwarii Saletyńskiej przedstawiając miejsce gdzie będzie zlokalizowana.

Kontynuując przebieg zebrania Proboszcz parafii przedstawił informację o finansach w latach 2011-2016 uwzględniając w niej wszystkie działania remontowo inwestycyjne.

Wolne wnioski to moment w porządku obrad, kiedy to zebrani mogli przedstawić, zadać pytania oraz zgłaszać swoje uwagi – propozycje. W tym momencie głos zabrał m.in. Sławomir Gacka , który stwierdził że tak jak wynikało z informacji przy przedstawianiu o finansach na inwestycje i remonty, stan organistówki i plebani jest w stanie katastrofalnym i że jest to ostatni moment aby coś w tym zakresie poczynić m.innymi składając odpowiednie wnioski o pozyskanie funduszy z zewnątrz parafii. Na ten sam problem zwrócił uwagę Grzegorz Janik i Mirosław Rosicki oraz Bogusław Górski stwierdzając, że nie da się funkcjonować mieszkać w warunkach, kiedy coś może spaść na głowę lub kiedy sypią się i odpadają tynki a przy tym jest masę różnego rodzaju robactwa i „zwierzątek” Dyskutanci podkreślali, że należy wykorzystać każdą okazję, aby coś z tym zrobić gdyż to nie są warunki, w jakich powinien żyć człowiek XXI wieku. Na tym posiedzenie zakończono.

Rzecznik Sanktuarium 

Czytaj dalej...

Kandydaci do PRD na których głosować będziemy od 11 do 23 grudnia

Członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej wybierać będziemy z pośród:

Bogdałów:

> Barbara Kaszyńska 

Bratuszyn:

> Sławomir Gacka 

> Grzegorz Janik

> Wiesława Kania 

Chrząblice:

> Piotr Ptasiński

> Małgorzata Malesza

> Anna Rosiak

Dzierżązna, Czarna Niwa, Józefów

> Jerzy Szurdyga

Galew:

> Grażyna Kalinowska 

> Stanisław Frątczak

> Dariusz Kiciński

> Jerzy Sawikowski

Izabelin

> brak zgłoszonej osoby

Kalinowa:

> Mirosław Rosicki

> Sławomir Majda

> Jan Karbowy

Wincentów:

> Józef Budynek

> Krzysztof Banasiak 

Z każdej wioski wskazujemy tylko jedną osobę. 

Czytaj dalej...

Procedura wyboru członków PRD z listy zgłoszonych kandydatów

  Członków Rady wybierać będziemy w następujący sposób:

ØNa karcie do głosowania podani będą kandydaci ze wszystkich wiosek.
ØZ danej wioski podani zostaną trzej kandydaci, z których należy wskazać jednego.
ØKażdy z parafian może głosować nie tylko na kandydata ze swojej wioski, ale może także wskazać swoje typy z innych wiosek.
ØTa osoba, która otrzyma największa liczbę głosów z danej wioski wejdzie do nowej Rady Parafialnej.
ØKarty do głosowania będą wyłożone na stoliku pod chórem od niedzieli 11 grudnia br.
ØKarty do głosowania z wybranymi osobami proszę wrzucać do urny znajdującej się w Kaplicy Przemienienia od przyszłej niedzieli do 18 grudnia.
ØJeżeli nic się nie wydarzy skład członków nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej ogłoszony będzie 31 grudnia, podczas mszy św. o godz. 16.00.
Czytaj dalej...

Lista zgłoszonych kandydatów na członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Zamknięcie procedury zgłaszania kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej

W okresie od 6 do 27 listopada istniała możliwość zgłoszenia kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.  Z przygotowanych 250 kart wróciło 63 karty.

Z poszczególnych wiosek zgłoszono:

Ø Z Bogdałowa zgłoszono 1 osobę
Ø Z Bratuszyna zgłoszono 5 osób,
Ø Z Chrząblic zgłoszono 8 osób,
Ø Z Dzierżąznej, Czarnej Niwy i Józefowa zgłoszono 1 osobę
Ø Z Galewa zgłoszono 8 osób
Ø Z Izabelina nie ma żadnej osoby zgłoszonej
Ø Z Kalinowej zgłoszono 5 osób
Ø Z Wincentowa zgłoszono 1 osobę.

Ze względu na to, że z Izabelina nie zgłoszono żadnej osoby, a z Dzierżąznej tylko jedną, dlatego też jeszcze w tym tygodniu można z tych wiosek zgłosić kandydatów. Chciałbym, aby w radzie reprezentowane były wszystkie wioski, które należą do naszej Parafii. Bardzo o to proszę.

Szczegółowa lista osób zgłoszonych na kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej (w kolejności od największej liczby głosów po najmniejszą):

Bogdałów:
* Barbara Kaszyńska (1)

Bratuszyn:

* Sławomir Gacka (10)

* Elżbieta Gacka (4)

* Grzegorz Janik (3)

* Wiesława Kania (1)

* Grzegorz Sosiński (1)

Chrząblice:

* Piotr Ptasiński (3)

* Małgorzata Malesza (3)

* Anna Rosiak (2)

* Bogumił Rosiak (1)

* Stanisław Stolarek (1)

* Jolanta Gmach (1)

* Karol Perek (1)

* Piotr Maciaszek (1)

Dzierżązna, Czarna Niwa, Józefów:

* Jerzy Szurdyga (2)

Galew:

* Grażyna Kalinowska (6)

* Stanisław Frątczak (5) 

* Dariusz Kiciński (4)

* Jerzy Sawikowski (4)

* Grażyna Lipińska (3)

* Sławomir Lipiński (3)

* Mariusz Szafoni (2)

* Jolanta Opitz (1)

* Urszula Banasiak (1)


Izabelin:

* brak zgłoszonej osoby  


Kalinowa:

* Mirosław Rosicki (6)

* Sławomir Majda (6)

* Jan Karbowy (3)

* Stanisław Kuster (1)

* Julian Kuster (1)

* Beata Majda (1)

Wincentów:

* Józef Budynek (9)

* Krzysztof Banasiak (1)

Czytaj dalej...

Podział terenu parafialnego wokół kościoła na poszczególne wioski

Scan0003 Kopiowanie

Na spotkanu Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dniu 10 lipca, na wniosek jednego z Sołtysów, został podzielony teren parafialny wokół kościoła na poszczególne wioski, które będą odpowiedzialne za właściwe jego utrzymanie przez cały rok. 

Na mapce zaznaczone są sektory za które odpowiadają poszczególne wioski. 

Koordynator: p. Ewa - sołtys Bogdałowa

I tak:

I - teren wokół kościoła tzw. cmentarz przykościelny wraz z rabatą przed balkonem i pomnikami MB Saletyńskiej i XIV stacja Drogi Krzyżowej: Mieszkańcy Bogdałowa

II - teren wokół XIII, XII, XI stacji Drogi Krzyżowej, łąka przy południowym parkanie kościoła, łąka przed i za organistówką (wraz z chodnikiem przy wymienionych stacjach i prowadzącym do organistówki): Mieszkańcy Kalinowej 

III - teren przy północnym parkanie kościoła do drogi na Bratuszyn (bez tzw. lasku): Mieszkańcy Chrząblic 

IV - teren wokół stacji Drogi Krzyżowej od I do IX oraz fragment w kierunku plebanii (wraz z chodnikami na wysokości wymienionych stacji): Mieszkańcy Galewa 

V - teren za ławkami w lesie między pomnikami Jezusa Księcia Pokoju a św. Jana Pawła II: Mieszkańcy Izabelina 

VI - teren między chodnikiem prowadzącym do XII stacji Drogi Krzyżowej, a chodnikiem prowadzącym do pomnika Jezusa Księcia Pokoju wraz z pomnikiem: Mieszkańcy Wincentowa 

VII - teren wokół Krzyża Jubileuszowego wraz z ławkami w lesie (wraz z chodnikami prowadzącymi do pomników Jezusa Księcia Pokoju i chodnikiem za ławkami w lesie): Mieszkańcy Dzierżąznej 

VIII - teren strefy Konfesjonałów wraz z pomnikiem św. Jana Pawła II (wraz z chodnikiem prowadzącym do pomnika św. Jana Pawła II): Mieszkańcy Bratuszyna 

Samymi stacjami Drogi Krzyżowej do czasu powstania Kalwarii Saletyńskiej opiekować się będą Koła Żywego Różańca (uwaga nowy podział):

Stacje I - III: KŻR Bratuszyn

Stacje IV - VI: KŻR Chrząblice

Stacje VII -IX: KŻR Kalinowa nr I

Stacje X - XIII: KŻR Kalinowa nr II 

Czytaj dalej...

Komunikat z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej w dniu 21 lutego 2016

W dniu 21 lutego br. odbyło się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej działającej przy Parafii Przemienienia Pańskiego i św. Walentego w Galewie, w którym uczestniczyli członkowie Rady oraz większość Sołtysów wiosek należących do naszej Parafii. Podczas spotkania oprócz spraw bieżących, zapoznano się z wynikiem prac powołanego w połowie roku 2012 Zespołu, który miał zająć się inwentaryzacją z natury grobów znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Galewie oraz opracowaniem na podstawie ustaw i rozporządzeń Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów obowiązujących w Diecezji Włocławskiej Regulaminu Cmentarza Parafii Przemienienia Pańskiego w Galewie. Podczas spotkania ks. Kustosz przypomniał, że zgodnie z Prawem Polskim, a nie tylko kościelnym, na każdym cmentarzu, także tam, gdzie ziemia pod niego została podarowana obowiązują w całej Polsce regulaminy wynikające z przepisów prawa świeckiego przede wszystkim, jak i kościelnego – w przypadku cmentarzy wyznaniowych – a takim jest nasz cmentarz, o czym stanowi także Instrukcja w sprawie pogrzebu z dnia 1 listopada 2011 r., w numerze 7.10 „Każdy cmentarz powinien posiadać własny regulamin. Regulamin cmentarza powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego, jak i kościelnego, w tym z Regulaminem cmentarzy rzymskokatolickich w diecezji włocławskiej” czytamy w niej.

Przypomniał i wskazał także na zasady obowiązujące na cmentarzach, jak chociażby wielkość grobu, odległości od sąsiednich kwater, kwestia: ławeczek, kostek, itd.

Przy tej okazji pragniemy przypomnieć, że zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r i pozostałymi aktami prawnymi Państwa Polskiego np.

 • Na polach grzebalnych przeznaczonych na groby zwykłe: groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:
 1. Dla zwłok dzieci do lat 6:
 • Długość 1,2 m
 • Szerokość 0,6 m
 • Głębokość 1,2 m
 • Odstępy 0,3 (dłuższy bok) 0,4 (krótszy bok)
 1. Dla pozostałych zwłok:
 • Długość 2 m
 • Szerokość 1 m
 • Głębokość 1,7 m
 • Odstępy od każdego boku 0,5 m
 1. Ustawa podaje także dokładne wymiary urn, grobów rodzinnych, itd.
 • Mając na uwadze zwyczaj obowiązujący do tej pory na naszym cmentarzu, punkty Regulaminu dotyczące opłat cmentarnych wynikających z miejsca pod grób, pokładnego, postawienia pomnika – na chwilę obecną nie będą obowiązywać.
 • Najprawdopodobniej zostanie tylko wprowadzona w przyszłości opłata za śmieci powstające na cmentarzu. Szczegóły podane zostaną w późniejszym terminie – po ustaleni zasad i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, przez stosowne urzędy państwowe.
 • W najbliższym czasie do 30 kwietnia, zostanie wyłoniony z członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz pozostałych parafian Zarząd Cmentarza Parafialnego w Galewie w składzie od 3 do 5 osób, w którego skład nie będzie wchodził proboszcz parafii.

Regulamin Cmentarza Parafialnego w Galewie oraz jego wyciąg, został opracowany w oparciu o:

 1. ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
  Tekst ujednolicony
 2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków
  Dz.U.rok 2011,  nr 75, poz. 405
 3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków
  Dz.U. 2008 nr 48, poz. 284
 4. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
  Dz.U., rok 2001, nr 153, poz. 1783
 5. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełnienia
  Dz.U., rok 2001, nr 153, poz. 1782
 6. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby
  Dz.U., rok 2001, nr 152, poz. 1742
 7. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów
  Dz.U. 2001 Nr 90, poz. 1013
 8. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich
  Dz.U., rok 2007, nr 249, poz. 1866
 9. ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych
  Tekst Jednolity
 10. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych
  Dz.U., rok 1936, nr 85, poz. 595
 11. kodeks karny, art. 262
  tekst ujednolicony
 12. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art. 88-90
  Tekst Ujednolicony
 13. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów
  Dz.U., rok 2004, nr 219, poz. 2229
 14. Regulamin Cmentarzy Wyznaniowych Diecezji Włocławskiej, obowiązujący od dnia 1 listopada 2011.

Wszyscy obecni na posiedzeniu zapoznali się z wynikami prac Zespołu oraz Regulaminem, do którego zgłoszono kilka uwag redakcyjnych.

Na chwilę obecną w Parafii Galew obowiązywać będzie od dnia 1 maja 2016 r. tzw. Wyciąg z Regulaminu Cmentarza Parafialnego w Galewie, następującej treści:

REGULAMIN CMENTARZA GRZEBALNEGO

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego i św. Walentego

w Galewie

 - wyciąg

Cmentarz jest miejscem grzebania zmarłych. Należy zachować ciszę, porządek i powagę.

1. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od godz. 7.00 do zmroku.
2. Należy uzyskać zgodę Zarządu Cmentarza Parafialnego na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.:

- pogrzeb,
- ekshumację zwłok bądź przeniesienie do innego grobu,
- budowę nowego pomnika, katakumby,
- remont pomnika, np.: naprawa bądź wymiana płyty, tablicy itp.
- budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie - budowane bez zgody mogą być rozebrane.

3. Przy budowie nowego grobowca należy:

- zachować linię sąsiednich grobów,
- wywieźć ziemię z cmentarza w przypadku, gdy grób jest wymurowany wewnątrz.

4. Prace budowlane i remontowe wolno prowadzić w dni powszednie w porozumieniu z Grabarzem.
5. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza.
6. Za pochowanie na cmentarzu (pokładne) i za wybudowanie pomnika, katakumby, wywóz śmieci, itd. pobierane będą w przyszłości opłaty zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Obowiązują odpowiednie wymiary grobów.
8. Zabrania się:

- pozostawiania dzieci do lat siedmiu bez opieki;
- wjazdu pojazdami mechanicznymi lub konnymi, bez zgody administratora cmentarza,
- wprowadzania zwierząt,
- palenia papierosów,
- zanieczyszczania cmentarza.

9.. Nieczystości – zwiędłe kwiaty, itp. składamy w miejscu do tego wyznaczonym.
10. Za opiekę i estetyczny wygląd grobu odpowiada rodzina zmarłego / dysponent grobu.

11. Każdy pogrzeb / pochówek / ekshumacja winien być uzgodniony z ks. Kustoszem, a po jego dokonaniu należy potwierdzić na piśmie za pośrednictwem grabarza, pod rygorem wyciagnięcia konsekwencji prawnych.

12.Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu zarząd cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.

13. Klucze od bramy cmentarnej znajdują się u grabarza.

14. Od 1 lipca 2016 do 30 marca 2017 r. Zarząd Cmentarza przyjmuje zgłoszenia dysponentów / opiekunów poszczególnych grobów.

15. Od 3 kwietnia 2016  do 8 sierpnia 2017 r. na grobach, które są zaniedbane i którymi nikt się nie opiekuje się, zostaną umieszczone tabliczki z prośbą o kontakt w celu ustalenia statutu grobu.

16. Jeżeli po 1 listopada 2017 r. nie zostanie ustalony dysponent / opiekun grobu, rozpocznie się procedura zgodnie z Regulaminem, w wyniku, której grób może zostać przeznaczony do kolejnego pochówku.

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE

Regulamin obowiązuje 1 maj 2016

Powyższy Regulamin dostępny będzie w najbliższym czasie na stronie internetowej Sanktuarium oraz wywieszony zostanie przy Cmentarnej Bramie i Furtce.

Czytaj dalej...

Komunikat z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej

KOMUNIKAT

z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej,

które miało miejsce dnia 20 marca br., po mszy św. wieczornej w kościele.

Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej prowadził ks. Jacek Buda – proboszcz parafii, a uczestniczyli w nim członkowie Rady oraz parafianie w liczbie 30 osób.

Na spotkaniu ks. Proboszcz przedstawił informację nt.:

 • Rozwoju kult Katarzyny Sulej, jako podstawa rozpoczęcia procesu informacyjnego na etapie diecezjalnym
 • Realizacji projektu parafii „W cieniu Galewskiej Góry Przemienienia” Rewitalizacja historycznej części wzgórza Galewskiego.
 • Wniosku Parafii złożonego dnia 8 sierpnia 2012 r, na remont dachu świątyni w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
 • Prac już wykonanych w ramach w/w wnioski i tych które jeszcze czekają na realizację
 • Wniosków składanych przez Parafię u Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Możliwości pozyskiwania kolejnych funduszy w ramach Perspektywy 2014 – 2020.

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS