Zasady udziału dziennikarzy prasy, radia, telewizji, internetu w uroczystościach na Galewskim Wzgórzu Przemienienia

 

 

PRZED UDZIAŁEM W UROCZYSTOŚCIACH


1. Każdy dziennikarz winien zwrócić się pisemnie /fax, e-mail, list/ do Biura Prasowego SPP o uzyskanie właściwej zgody Kustosza Sanktuarium na pracę dziennikarską na terenie sanktuarium (zob. 
Akredytacje dla dziennikarzy i ekip radiowo-telewizyjnych oraz zawodowych fotografów). 

2. Po uzyskaniu stosownej zgody Kustosza, potwierdzonej akredytacją wydaną przez Biuro Prasowe SPP, dziennikarz winien posiadać w czasie pracy na terenie sanktuarium przypięty w miejscu widocznym identyfikator przyznany mu przez Biuro Prasowe SPP. Towarzyszący dziennikarzowi techniczni członkowie ekipy dziennikarskiej winni posiadać własne, redakcyjne identyfikatory.

3. Dziennikarze, jak również współpracujący członkowie ekipy dziennikarskiej zobowiązani są do stawienia się w wyznaczonym miejscu trwania uroczystości przynajmniej na 15 minut przed czasem jej zaplanowanego rozpoczęcia. Biuro Prasowe może odmówić wydania akredytacji już w trakcie trwania samej uroczystości.

 

W czasie trwania uroczystości

4. Praca dziennikarza czy ekipy dziennikarskiej w żaden sposób nie może zakłócać ani w żadnej mierze wpływać negatywnie na przebieg liturgii Mszy świętej, nabożeństwa, a także modlitwy prywatnej wiernych w miejscu kultu. Dlatego niedopuszczalne jest przeprowadzanie jakichkolwiek wywiadów z osobami duchownymi czy świeckimi lub relacji reporterskich (tzw. stand-ups) w trakcie przebiegu samych nabożeństw bezpośrednio z miejsca trwania samej liturgii - chodzi tu zarówno o cały obszar placu przykościelnego i na Kalwarii Galewskiej, na loggii oraz wnętrz świątyni, podczas trwających w niej nabożeństw.

5. Zachowanie każdego z dziennikarzy i członków ekip towarzyszących zarówno w czasie trwania samych uroczystości, jak i już po zakończeniu liturgii, winno być na terenie Sanktuarium odpowiednie do powagi sakralnej tego miejsca i charakteru religijnego uroczystości. Chodzi tu nie tylko o zachowanie podstawowych zasad wolności religijnej i kultury społecznej, ale również poszanowanie charakteru sakralnego tego miejsca tak, aby nie doszło do jakiegokolwiek naruszenia porządku religijno-społecznego lub wartości zabytkowej tego miejsca. Niedopuszczalne są zatem m.in.

 

 • niestosowne zachowania, 
 • głośne rozmowy i pokrzykiwania, 
 • nieskromny lub niechlujny ubiór, 
 • palenie papierosów, 
 • zbyt głośna praca sprzętu technicznego np. agregatorów prądotwórczych uniemożliwiająca właściwy przebieg nabożeństw, 
 • wykorzystywanie zabytkowych elementów architektury do montażu instalacji technicznych. 

  6. Podajemy do wiadomości Państwa, że podstawową zasadą porządku liturgicznego w każdym kościele i w sanktuarium jest, iż za właściwy przebieg ceremonii bezpośrednio w trakcie trwania liturgii odpowiada wyznaczony ceremoniarz. Dlatego całkowicie decyzjom ceremoniarza podporządkowane zostają zarówno zakres, jak i charakter dozwolenia na pracę dziennikarza bezpośrednio w miejscu i w czasie trwania liturgii. Ważnym dla każdego z dziennikarzy, fotoreporterów, operatorów obrazu i fonii winno być zatem ścisłe podporządkowanie się wszelkim zaleceniom ceremoniarza w trakcie trwania całej liturgii. Wykluczonym zostają w trakcie trwania liturgii np.: 

  • takie zachowania jak przechodzenie bezpośrednio przed celebransem, ołtarzem czy między kapłanami koncelebrującymi Eucharystię,
  • umieszczanie statywów kamerowych bądź oświetleniowych w bezpośredniej bliskości ołtarza w sposób uniemożliwiający lub zakłócający właściwy przebieg akcji liturgicznej - np. okadzenia ołtarza, 
  • głośne rozkładanie sprzętu, przesłanianie widoku miejsca liturgii dla innych jej uczestników. 
 • Z tych właśnie powodów zaleca się wszystkim dziennikarzom i ekipom filmowym wcześniejsze uzgodnienie dopuszczalnych form własnej obecności przez uprzednie powiadomienie Biura Prasowego o przewidywanym zakresie własnej pracy dziennikarskiej w miejscu przebiegu liturgii. Zasadniczo w trakcie trwania liturgii zaleca się korzystanie z wyznaczonych miejsc lub podium dla reporterów przy wykorzystywaniu teleobiektywów. 

  7. W trakcie trwania uroczystości zabroniony jest jakikolwiek wstęp dziennikarzy, fotoreporterów i operatorów do bezpośredniej przestrzeni wokół ołtarza w prezbiterium kaplicy, świątyni czy na loggi. 

  8. Dla wykonania zdjęć czy ujęć filmowych przypomina się o korzystaniu z pierwszych kilku minut w trakcie trwania ceremonii i wygłaszania homilii tak, aby w trakcie przemówienia lub trwania liturgii w żaden sposób nie przeszkadzać jej uczestnikom. 

  Po zakończeniu liturgicznych uroczystości

  9. Dopuszczalne jest przeprowadzanie wywiadów i relacji reporterskich (stand-ups) i nagrywanie materiałów audiowizualnych z miejsc uprzednio uzgodnionych z Biurem Prasowym. 

 

Generalnie

10. Każdy z dziennikarzy winien uszanować również prawa innych akredytowanych ekip dziennikarskich pracujących w tym samym czasie i miejscu w Sanktuarium.

11. Nad porządkiem i bezpieczeństwem w sanktuarium czuwa Straż Sanktuarium. W przypadkach uzasadnionych zobowiązana jest ona do natychmiastowej i bezpośredniej interwencji oraz do udzielenia również niezbędnej pomocy celem zapewnienia ładu liturgicznego. Nie zwalnia to jednak samych dziennikarzy od należnej odpowiedzialności, respektowania zasad własnego udziału medialnego w liturgii, zadbania o bezpieczeństwo wszystkich osób pracujących w zespole dziennikarskim oraz troski o własny sprzęt w trakcie pobytu w Sanktuarium. 

12. Wymienione wyżej punkty znajdują odpowiednie zastosowanie do wszystkich innych wydarzeń mających miejsce na terenie całego Sanktuarium.

 

 

Ostatnio zmieniany środa, 13 sierpień 2014 11:05
Powrót na górę