Akredytacje dla dziennikarzy i ekip radiowo-telewizyjnych oraz zawodowych fotografów

 

 

 

1. W oparciu o wyszczególnione w formularzu zgłoszeniowym dane, Biuro Prasowe SPP oczekuje na złożenie przez Państwa oficjalnego podania w sprawie uzyskania przez Państwa zezwolenia na określoną formę działalności prasowej i medialnej na terenie Sanktuarium.

  • W podaniu należy zatem zwrócić się do Kustosza SPP o wyrażenie zgody i wydanie zezwolenia na podjęcie działalności prasowej w jasno i konkretnie przedstawionym przedmiocie sprawy.
  • Złożone do Biura Prasowego SPP podanie zostanie niezwłocznie przedstawione Kustoszowi do dalszego rozpatrzenia. 
  • Stosowne podanie winno wpłynąć w odpowiednio wcześniejszym terminie, umożliwiającym jego właściwe dla danej sprawy rozpatrzenie. 
  • Kustosz SPP zastrzega sobie prawo nie udzielenia zgody i odmowy wydania zezwolenia bez podania uzasadnienia. 
  • Do czasu rozpatrzenia podania i wydania odpowiedniej decyzji przez Kustosza nie jest możliwe przystąpienie przez dziennikarza do jakichkolwiek działań medialnych na terenie Sanktuarium w zakresie będącej przedmiotem podania.
  • Po uzyskaniu zgody Kustosza SPP zostanie wydana przez Biuro Prasowe indywidualna, imienna akredytacja dla określonej liczby osób według danych zawartych w podaniu i formularzu zgłoszeniowym.

2. Wystosowanie przez Państwa podania w sprawie udzielenia zezwolenia na działalność dziennikarską czy audiowizualną na terenie SPP wymaga do swej ważności zachowania zawsze formy pisemnej. 

Składane podanie powinno także zawierać podstawowe, niezbędne dane jak: 
>

  • pełna nazwa stacji radiowej lub telewizyjnej bądź nazwa agencji fotograficznej z podaniem imienia i nazwiska oraz funkcji osoby występującej o uzyskanie zezwolenia, jak również podanie danych osoby, dla której ma zostać wystawiona akredytacja (zob. formularz zgłoszeniowy). 
  • Ważnym dokumentem przy rozpatrywaniu podania będzie dołączona przez Państwa rekomendacja udzielona przez kompetentną władzę kościelną. 
  • Dla pozytywnego rozpatrzenia podania mogą być pomocne także wszelkie inne szczegółowe informacje w nim zawarte lub przedstawione osobiście w czasie np. bezpośredniego składania podania w Biurze Prasowym. 

3. Koniecznym warunkiem do wyrażenia zgody przez Kustosza SPP na pozyskiwanie przez Państwa na terenie Sanktuarium jakichkolwiek materiałów audio-wizualnych jest przyjęcie jednoczesnego zobowiązania się do przekazania dla Archiwum SPP kopii z zapisem cyfrowym opublikowanego materiału zebranego w Sanktuarium, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty pierwszej jego publikacji.
Zobowiązanie takie winno zostać złożone na piśmie przez osobę bezpośrednio występującą z podaniem lub przez osobę prawnie działającą na zlecenie, z upoważnienia bądź w imieniu reprezentowanej przez siebie osoby prawnej, podmiotu gospodarczego czy instytucji medialnej. 

4. Wszelkie inne uzgodnienia w każdym zakresie, odnoszącym się do działalności dziennikarskiej czy audiowizualnej jak fotografowanie, filmowanie, nagrywanie audio itp. na terenie Sanktuarium, poczynione z osobami niekompetentnymi lub w sposób inny, jak wyżej wskazany i określony, są nieważne. 

5. Podania o uzyskanie zezwolenia na działalność medialną na terenie Sanktuarium mogą być przesłane: 
faxem na nr tel.
elektronicznie na e-mail:
pocztą lub dostarczone osobiście na adres jak niżej: 


6. Akredytacja wystawiana jest przez Biuro Prasowe SPP każdorazowo imiennie dla jednej osoby i zachowuje swoją ważność przez określony czas. Nie są wystawiane jakiekolwiek stałe czy okresowe akredytacje o terminie ważności dłuższym niż 1 miesiąc. Po upływie określonego terminu ważności, w umotywowanym przypadku akredytacja może zostać wystawiona powtórnie bez potrzeby składania ponownego podania.

7. Przy osobistym składaniu podania i odbiorze wystawionej akredytacji wymagane jest przedstawienie w Biurze Prasowym SPP ważnego dokumentu stwierdzającego zdolność danej osoby do występowania w imieniu lub na rzecz wyszczególnionej w podaniu osoby fizycznej bądź prawnej.

8. W przypadku zaginięcia ważnej akredytacji lub wystąpienia jakiejkolwiek innej przyczyny mającej istotny wpływ na jej ważność, prosimy o natychmiastowe powiadomienie Biura Prasowego SPP o zaistniałych faktach i okolicznościach przez konkretną osobę, na którą została wystawiona akredytacja lub przedstawiciela danej organizacji medialnej.

9. Prośbę o wydanie akredytacji należy zgłaszać do godz. 8.00 dnia poprzedzającego obsługę wydarzenia. 

Ostatnio zmieniany środa, 13 sierpień 2014 11:05
Powrót na górę