PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

Obowiązki i zasady

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

 

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (dotyczy uczniów). Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny raz.

3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny raz. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać (na formularzu znajdującym się poniżej lub w materiałach dla kandydata w ciągu siedmiu następujących po spotkaniu dni. Usprawiedliwienie podpisuje kandydat i rodzic (opiekun) składający podpis na niniejszym dokumencie. Usprawiedliwienia można składać w kancelarii lub zakrystii na ręce któregokolwiek księdza. W razie niepokonalnych trudności w czasowym złożeniu usprawiedliwienia należy informować o tym telefonicznie księdza prowadzącego przygotowanie.

4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.
5. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania.
6. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na kolejny raz. Osoby nieobecne na spotkaniu obowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały w kancelarii parafialnej.

7. Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą przeciętnie raz w miesiącu w kościele parafialnym. Terminy kolejnych spotkań podawane będą w ogłoszeniach parafialnych i na spotkaniach. Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie. W razie konieczności (dużo nieobecności lub problemy z realizacją zobowiązań) ustalane będą inne spotkania dla całości lub części kandydatów. Obecność na dodatkowych spotkaniach jest obowiązkowa a ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w oparciu o zwykłe zasady. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków. Inną formą przygotowania są rekolekcje wielkopostne i adwentowe. Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa.

8. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.

Usprawiedliwienia - PRZECZYTAJ!!!

Usprawiedliwienie należy wydrukować / wyciąć, wypełnić (UWAGA! wpisujemy imię i nazwisko w dwóch miejscach), podpisać. Usprawiedliwienia przyjmuje ksiądz, p. katechetka i p. kościelny.


Usprawiedliwienie należy dostarczyć w ciągu 7 dni następujących po nieobecności. W przeciwnym razie usprawiedliwienie nie będzie uznane.


W przypadku braku formularzy usprawiedliwienia można napisać usprawiedliwienie na kartce.

……………………………………………..

imię i nazwisko kandydata

 data przyjęcia

 usprawiedliwienia:

 podpis księdza:

……………………………………………………..

imię i nazwisko kandydata

 Proszę o usprawiedliwienie

 nieobecności na spotkaniu w dniu

 ………………………….. z powodu:

 ………………………………………………………

 … ……………………………………………………

 …………………………………………………....

 data: ………….…..

 …………………………………………………………

czytelny podpis rodzica / opiekuna

…………………………………………………..

czytelny podpis kandydata

 

 

Powrót na górę